مجری تلویزیون بعد از انتشار خبر برکناری از صداوسیما، به این موضوع واکنش نشان داد.

همه اخبار