کد خبر : 5759

مرکز آمار ایران خبر داد؛

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران اعلام شد.

به گزارش پیام نو، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده و متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی اعلام شد.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی

بر اساس این گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۵۵,۱۰۹ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۸۶ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۲۲.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۰.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۰.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸.۹ درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه‌ی شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۵۴۹,۲۴۱ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۷۸ مترمربع در منطقه‌ی ۳ و کمترین آن در حدود ۶۸,۸۲۵ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۲۱ مترمربع در منطقه ۲۰ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۳۶,۹۲۳ هزار ریال در منطقه‌ی ۲۰ و حداکثر ۹۲۰,۰۰۰ هزار ریال در منطقه‌ی ۱ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه‌ی ۲ با ۱۰.۲ درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه‌ی ۱۹ با ۱.۲ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۸۸,۲۳۵ هزار ریال با میانگین مساحت ۸۹ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۲۲.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳.۸ درصد، افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۹.۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۹ درصد، افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه‌ی شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۳۹۲,۵۱۱ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۴۸ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۰ سال در منطقه‌ی ۱ و کمترین آن در حدود ۸۶,۴۰۷ هزار ریال با میانگین مساحت ۶۹ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۰ سال در منطقه‌ی ۱۸ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده، بین حداقل ۲۷,۱۴۹ هزار ریال در منطقه‌ی ۱۵ و حداکثر ۹۰۲,۳۱۰ هزار ریال در منطقه‌ی ۳ بوده است. همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه‌ی ۵ با ۱۵ درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه‌ی ۱۹ با ۰.۹ درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

منبع: مهر

ارسال نظر