کد خبر : 9275

براساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان:

۴۰.۵ درصد پاسخگویان به نظرسنجی ایسپا دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر را ضعف مدیریتی مسئولان کشور دانسته‌اند.

پیام نو| برمبنای نظرسنجی ایسپا،‌ ۹۴.۷ درصد مردم گفته‌اند در طول هفته‌های اخیر در محل سکونت یا کارشان با قطعی برق مواجه شده‌اند و در مقابل تنها ۵.۳ درصد تجربه قطعی برق نداشته‌اند. 

تجربه قطعی برق در مناطق مختلف سکونتی در سطح کشور تفاوت معناداری نداشته و ۹۵ درصد ساکنین مراکز استان، ۹۴ درصد ساکنین شهرهای غیر مرکز استان و ۹۵.۲ درصد ساکنین روستاها تجربه قطعی برق داشته‌اند.

 از پاسخگویان پرسیده شده است «به نظر شما دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر چیست؟» ۴۰.۵ درصد پاسخگویان دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر را ضعف مدیریتی مسئولان کشور دانسته‌اند. 

۱۹.۴ درصد استخراج رمزارزها و ۱۴.۹ درصد مصرف بی‌رویه مردم را به عنوان دلیل اصلی عنوان کرده‌اند.

 در ادامه ۵.۹ درصد به ضعف امکانات صنعت برق کشور، ۲.۱ درصد تحریم و ۷.۶ درصد به سایر موارد اشاره کرده‌اند که عمده موارد در بخش سایر به صادرات برق اختصاص داشته‌ است.

در این میان،‌ ۹.۷ درصد در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

 

ارسال نظر