کد خبر : 8374

روزبه کردونی| رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که اعتماد عمومی بین مردم و نهاد دولت در مرز فوق هشدار است.

پیام نو| این تصور که مردم فقط با امر،  ابلاغ و توصیه  یا با توییت یا مصاحبه تلویزیونی مسئولین و یا تاکید معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه" هیچ مقام دولتی و خانواده مقامات دولتی خارج از دستورالعمل به واکسن دسترسی پیدا نمی‌کند "  ، باور و اعتماد می کنند که واکسن کرونا شفاف و بدون تبعیض توزیع می شود ، تصوری کودکانه و البته بنیان برافکن و خانمان برانداز است.

واقعیت جامعه ما در شرایط کنونی این است که: 

در جامعه ای زندگی می کنیم که یکسال است اثرات سنگین اقتصادی اجتماعی روانی ناشی از بدترین پاندومی قرن را همراه با بدترین شرایط معیشتی چند سال اخیر، تجربه می کند .

در جامعه ای زندگی می کنیم که که در خوشبینانه ترین حالت بیش از 56 هزار نفر از شهروندانش را بدلیل کرونا از دست داده و ویروس کرونا هر روز جان یک پدر ، مادر ، فرزند ، همسر و عزیزی را می گیرد .

در جامعه زندگی می کنیم که تــرس از ابتـلـا بــه کرونــا در صــدر مهمتریــن مســاله روحی-روانی شــرایط کنونی برای آنان است و حدود 70  درصــد  مردم نگران ابتــلای خــود یــا اعضــای خانوادهشــان بــه ویروس کرونا هستند. (منبع:نظرسنجی ایسپا )

در جامعه ای زندگی می کنیم که فقر و فساد تبعیض و نابرابری در وضعیتی هشدار آور است و مطابق نظرسنجی موسسه عالی پژوهش 72 درصد متقضایان بیمه بیکاری معتقدند وضع کشور در 5 سال آینده بدتر می شود .( منبع نظرسنجی : موسسه عالی پژوهش تامین)

در جامعه ای زندگی می کنیم که بین دو میلیون تا شش میلیون اشتغال را از دست داده است و خانواده های فراوانی به مرز چیزی برای از دست دادن نداشتن، رسیدند.( منبع : مرکز پژوهش های مجلس) 

در جامعه ای زندگی می کنیم که حتی پیش از ورود کرونا تقریبا هر چهل روز بار سنگین یک حادثه شوک آور، بلای طبیعی ، اعتراض ، ناآرامی ، اقدام  تروریستی ، روح جمعی آن را آزرده است. 

در جامعه ای زندگی می کنیم که بدخواهان آن ظالمانه ترین تحریم ها را برای شکستن استقامت روانی مردم تحمیل کرده اند. 

در جامعه ای زندگی می کنیم که اعتماد عمومی بین مردم و نهاد دولت در مرز فوق هشدار است. 

در این جامعه توزیع واکسن کرونا فقط یک امر حوزه سلامت نیست ، بلکه یک موضوع اجتماعی امنیتی فرهنگی سیاسی و مرتبط با امنیت ملی و کیان ملی است و همانجایی است که نباید هیچ اشتباهی انجام شود .دقت کنیم توزیع واکسن کرونا  چیزی از جنس مرگ و زندگی است آنهم نه مرگ و زندگی خود، بلکه مرگ و زندگی عزیزترین افراد همانهایی که انسان ها برایشان از همه چیزشان می گذرند .

اگر نتوان باور و اعتماد مردم در این فضای جامعه به توزیع عادلانه کرونا را بدست آورد آنگاه توزیع واکسن نه تنها امید آفرین ، رضایت بخش و موجب آرامش ثبات و جامعه نمی شود بلکه خود باعث انشقاق  و لبریز شدن همان آخرین قطره ای می شود که صبر را به پایان می رساند .

ارسال نظر