رئیس انجمن جامعه ایمن ایران:

رئیس انجمن جامعه ایمن ایران گفت: نباید منتظر بشویم همه به سفر بروند بعد محدودیت ایجاد کنیم.

همه اخبار