ادعای راشاتودی؛

راشاتودی ادعا کرد زنی پس از دریافت واکسن فایزر دچار تشنج و در بیمارستان بستری شد.

همه اخبار