هر سه دوست پرستار و دونفر براثر مبارزه با کرونا جان باختند.

همه اخبار