کد خبر : 6766

حذف دختران از تصویر جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی واکنش های بسیاری در فضای مجازی به همراه داشت.

پیام نو| شاید ده روز پیش از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی هم می پرسیدیم طرح جلد کتاب ریاضی خود را نمی شناختند.

اما حالا این طراحی جلد مربوط به سال 92، جزو اولین پیشنهادات گوگل است بیشتر کاربران فضای مجازی هم داستان را می دانند.

"حذف دختران از تصویر جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی" پس از آنکه طراح این کار خانم نسیم بهاری "این حذف" را علنی کرد واکنش های بسیاری در فضای مجازی به همراه داشت.

در ریتم امروز به نتیجه این انتقادت پرداختیم.

 

ارسال نظر