واکسیناسیون سیار با حضور تیم سلامت برای افرادی که قادر به مراجعه جهت دریافت واکسن کرونا نیستند، در منازل آنها انجام می‌…