کد خبر : 8209

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

​تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٦٩,٤ درصد است

به گزارش پیام نو، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٦٩,٤ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٩ (برابر با ٦٧.٧ درصد) حدود ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد:‌ نرخ تورم کالاهای وارداتی در چهار فصل منتهی به تابستان ۹۹ برابر با ٣٦.٤ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه­ بهار ( ٣٣.٢ درصد) حدود ٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٦٩,٤ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٩ (برابر با ٦٧.٧ درصد) حدود ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری نیز در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ١٣.٣ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٩ (برابر با ١٠.٨درصد) حدود ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه ­های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه « حیوانات زنده و محصولات حیوانی و ...» (٢,٤ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها و ...» (٧٥.٢ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٩٨,٢ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١٣٩٩ (برابر با ٤٠٧.٥ درصد) حدود ٩٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٤.١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال ١٣٩٩ (برابر با ٣٧.٢ درصد) حدود ٦.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و ...» (٠,٨ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن » (٦٥٤.٠ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ٤١٢,٢ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ بهار ١٣٩٩ (برابر با ٣٤٧.١ درصد) واحد ٦٥.١ درصد افزایش داشته است.

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ٣٦.٤ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ بهار ١٣٩٩ (برابر با ٣٣.٢ درصد) حدود ٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و...» (٠,٤ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها و...» (٤٩٥.٣ درصد) است.

منبع: برنا

ارسال نظر