نتایج جستجو
  • این فیلسوف بیان کرد: مساله این گونه نیست که صرفا با آرامش ادامه دهیم تا دو سه ماه دیگر ماجرا تمام شود. شاید این همه گیری تمام شود اما در پاییز چه رخ می دهد؟ همه گیری های دیگر و فاجعه های زیست محیطی دیگر هم در کمین هستند حتی اگر امیدوارانه شرایط به وضع عادی برگردد؛ این وضع عادی همان وضع عادی که ما تاکنون در آن زندگی کرده ایم نخواهد بود بنابراین باید روال زندگی خودمان را تغییر دهیم.